Rapport Skolchefsutbildning om nya skollagen, SKL, 24-25 januari 2011

Jag har sammanfattat det matnyttiga ur sessionerna och presenterar dem efter vad som gav mig något. Har slides från Nacka och Gotlands presentationer. Malin som ansvarade för kursen framhöll hur många gånger hon varit just i Linköping för att prata skolförbättring.


Det skolpolitiska landskapet
Slutsatser: Den nationella skolpolitiken har varit konsekvent och utan större svängningar, oavsett regering. Uppdateringstakten för skollagen är runt 10 år.


Att styra och leda mot utveckling och bättre resultat i skolan
SKL gör årliga öppna jämförelser mellan kommunernas skolresultat. Vi fick en genomgång av framgångsfaktorer och därefter föredrag av skolcheferna från de kommuner som utmärkt sig. Det intressanta här är att flera av de bäst presterande kommunerna har en storlek och social struktur som är jämförbar med Linköping. Mer info hittar ni här. De 2009:an har mer brödtext så ska man läsa bör man läsa båda. 2010:an är pinfärsk och fanns inte när jag gick kursen.

Analys öppnajämförelsergrundskola 2009: Konsten att nå resultat Erfarenheter från framgångsrika skolkommuner

Öppnajämförelser 2010: grundskola

Gotlands kommun

Genom att tidigt gått ut och tagit en dialog med föräldrarna om elevantalets inverkan på barnens prestationer fick man kommunens föräldrar att bli en pådrivande kraft i en omfattande skolnedläggning på landsbygden. Nyckeln är ha en fungerande kommunikation i hela kedjan mellan allmänhet, politiker, skolchef, rektorer, lärare och föräldrar. Kan man skapa det är ingen förändring omöjlig. Se bifogad powerpoint.
Alla landsbygdsskolor blev utplacerade så att ingen skulle ha mindre än en mil enkel väg till skolan en gång i tiden. Kuriosa måhända men det är en god startpunkt för en diskussion om skolor och geografi eftersom förhållandena har förändrats mycket även de senaste decennierna.
I ett exempel från en kommun skiljde sig årskostnaden för eleverna i landsbygdsskolorna med innerstadsskolorna med över 100 000 kr.

Nacka kommun

Har släppt målet att bli bäst i Sverige och siktar nu högre. Har socialt utsatta områden och lyckas ändå bli topprankade. Detta genom mängder av olika insatser men framför allt genom en stor satsning på kompetensutveckling och mantrat från, eget tillägg, Joel Spolskys klassiker ‘Smart & gets things done’. Anställer man bara de bästa får man ett ruskigt bra lag. Se bifogad powerpoint.

Kommande reformer
Legitimerade lärare.

Enbart legitimerade lärare och förskollärare får fastanställas från 1 juli 2012. Undantag för yrkeslärare. En icke-legitimerad får bara sätta betyg ihop med legitimerad, kommer de inte överens sätter rektor betyg. Träder i kraft 1 juli 2011. 2015 kommer den stora förändringen då obehöriga lärare inte längre får användas som fast anställda i verksamheten. Dessa måste alltså sparkas. Man kommer undan med att undervisa i andra ämnen än sina behöriga om det är på endast en del av sin tid eller om rekrytering eller ansvarsfördelning vid full bemanning inte går ihop. Det räddar inte den stora bilden, folk kommer behöva gå. Vill vi att övergången ska ske smidigt måste vi sätta igång och planera lokalt nu.

I övrigt:

Friskolorna blir kraftigt reglerade i något som liknas vid ett systemskifte. Alla skolformerna får gemensamma regler.
Kommunerna får ta över ansvaret för arkivering av alla friskolors betyg. Ingen ersättning utgår för detta. Detta måste tas höjd för.
Reglerna kring elever med stora stödbehov skärps. Det finns fler tvister på gång om ersättningsbeloppen. Kontaktperson på SKL för dessa är Mona Fredell. Kommuner som inte har transparenta beräkningar för ersättningar förlorar alla sina mål.
Alla skolor, även friskolor, måste garantera tillgång till kurator, skolhälsovård, bibliotek, och specialkompetens.

Existerande förskolebarn på en skola kommer få förtur före de som bor lokalt inför åk 1.
Nämnd får rätt att delegera ansvar till lokala styrelser, bestående av anställda, elever och föräldrar med förbehållet att de två sista inte får vara i majoritet.

Reglerna för skolskjutsar förändras. Om ingen extra kostnad tillkommer eller det finns en organisatorisk svårighet skall alla elever få skolskjuts, oavsett om det är friskola eller kommunal skola de ska till. För att konkretisera innebär det att ett barn som bor så att det skulle kunna åka med skolskjuts till sin friskola med en existerande buss får rätt till det.
Det blir anmälningsskyldighet för kränkande behandling av elever, för lärare. Varje steg därefter måste dokumenteras och skulle dokumentation saknas i något led står kommunen blottad för skadestånd. Därför bör man som beslutsfattare överväga att gå längre kring dokumentationen än vad lagen tvingar till. Det måste nämligen vara tydligt dokumenterat exakt vad man har gjort i allt som skett i frågan.

Kommunen kommer nu kunna gå emot föräldrarnas vilja och sätta barn i särskola. Idag är utredningarna bakom att barn sätts i särskola ofta mycket bristfälliga över lag vilket kan behöva lokal översyn.

Frånvarorapportering ska ske samma dag. Syftet är att skapa dialog och kunna gripa in tidigt, inte att skapa webblösningar för föräldrar.
Reglerna för att placera på behandlingshem skärps. Finansieringsfrågan för behandlingshemmen är däremot inte klar.
Det blir ökade möjligheter att överklaga vilket ställer nya krav på dokumentation även här, speciellt vid besvärshänvisning. Här är det speciellt viktigt att vara tydligt med vad som är sekretessbelagt och inte.

Pedagogiska styr- och bedömningsinstrument

 De nya läroplanerna gicks översiktligt igenom. Vad gäller betyg kommer skolverket tillhandahålla dokumentationsmaterial för betygssättning utifrån läroplanerna. Väldigt intressant del men inte så mycket att föra vidare.

Arbetsgivarrollen& det skoljuridiska landskapet
Lärdommar:

Man får säga upp folk med rek. brev om man inte får tag på dem. En lärare kan sparkas pga hög ålder när den fyller 67. För att avskedet ska hålla i rätten måste det ske samma månad som den fyller. Grattis, grattis på födelsedagen.
Mycket krut lades på att reda ut när och hur en vikarie blir fast anställd samt LAS. Den som vill veta mer kan få kopia på mina anteckningar.
Kollektivavtalet (HÖK med bilagor) kan beställas från: http://www.pacta.org.se/kommun.htm


Det kryddades frisk med skämt om ärvda anställningar, prinsar och prinsessor.

Med vänlig hälsning,
Anders