Seminarie: Barn som vistas i landet utan tillstånd. Växjö 2 okt 2013, Mikael Hellstadius

20131019-134428.jpg

Från 1 juli 2013 har dessa barn rätt till utbildning. Dessförinnan var det inte reglerat.

Det rör sig om barn som aldrig gett sig till känna för myndigheterna,
barn som fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd samt
barn vars tidsbegränsade uppehållstillstånd har upphört.

Upp till 18 års ålder har de samma rätt till undervisning som bosatta i landet, Gäller förskoleklass och de obligatoriska skolformerna. Detta handlar alltså om rätt till utbildning, inte skolplikt. Det berättigar till statsbidrag, efter ett snitt som räknas på antalet asylsökande barn i kommunen de senaste tre åren. Det ger alltså ingalunda full ersättning. Skolverket får inte ta in uppgifter om dessa barn.

I och med detta har man strukit skyldigheten förskolan att rapportera existensen av barnen till polisen. Den kvarstår däremot för socialnämnden. Däremot görs inga ändringar av sekretessbestämmelserna.

Polisen har fortfarande rätten att hämta barn för utvisning vid en skola. Rikspolisstyrelsen har föreslagit att motsatsen ska skrivas in i polisens egna föreskrifter. Huvudmännen (skolan) ska ha egna föreskrifter för om ett barn plötsligt blir avvisad eller hämtad av polis i skolan. Dagens praxis hos polisen begränsar men utesluter inte att barn hämtas i skolan.

Det finns saker som komplicerar. Avvisning kan vara beslutad men uppskjuten pga situationen i det aktuella landet. Parantes, men ändå.

En skola kan skydda en elev genom att sekretessbelägga materialet.
23 kap 2§ tredje stycket ger rätt att sekretessbelägga allmänna uppgifter om barn man kan anta att den enskilde lider men av att den sprids.

Den skapades för att skydda människor med skyddad identitet. Det är däremot oklart om det håller i domstol eftersom lagtexten har en helt annan bakgrund än vad den i så fall uppstod för samt att det går rättsligt att ifrågasätta om det verkligen går att hävda att lida men när det handlar om rättsutövning som det handlar om vid avvisning.

Prop 2012/13:58 s 24-25 skyddar rektorer och tjänstemän från tjänstefel men räcker inte rättsligt för att skydda barnen. Notera att friskolor inte kan nyttja möjligheten att skydda identiteten.

Situationen ställer dessutom lokala dokumentationsregler på ända. Skolan har behov av att kunna kontakta föräldrar men kan inte skydda uppgiften. Ansökningar och blanketter kommer vara ofullständiga och det måste fungera.

Ingen har tittat på försäkringsfrågan. Det här är en öppen fråga där kommunen har en skyldighet att informera vårdnadshavare om att barnen är oförsäkrade. Det bästa en kommun kan göra är att se över möjligheten att försäkra barnen.

Nytt ämne – Särskilt stöd

Vi sätter gränsen för särskilt stöd, vilket får åtgärdsprogram som följd, vid godkänt, alltså E. Detta gäller obönhörligen för nyanlända som alltid ska ha ett åtgärdsprogram.

Rätten till särskilt stöd går nu att överklaga. Vid gemensam vårdnad måste båda föräldrarna stå bakom överklagan för att talan ska kunna föras. Det är formalia som föräldrar ofta missar.