Uppföljning: Demens/demensutredningar respektive palliativ vård (särskilda utredningsuppdrag 2015)

Beredningen för behovsstyrningOnsdag den 9 december   

Uppföljning: Demens/demensutredningar respektive palliativ vård (särskilda utredningsuppdrag 2015)

 

Demens / Demensutredningar

Brist på rikttäckande data på uppföljning och bedömning av demenssjukdom.
Mallar i Cosmic känns tungrodda och saknar koppling till kvalitetsregister.
I Norrköping har man dagverksamhet mot unga dementa. Det är unikt för Östergötland. Yoga för både patient och närstående för att underlätta avslappning till gagn för båda.
Ojämlikhet inom länet. Avsaknaden av bra verktygsstöd ger bristfällig data på uppföljningen.

Vård i livets slutskede

Önska om en utökad dokumentation i journalsystemet.
Betydande skillnad i vilka malla som finns i Cosmic. I och med att kommuner och region använder olika system så finns inte samstämmighet. Inte heller här följer Cosmic det palliativa registret.
Svårt att visa på kvalitet och stora variationer -> Ojämlik vård. Smärtskattning i livets slutskede varierar mellan 19%-92%. Något som ska övervägas i samma andetag som att det är bättre att personalen ägnar sig åt patienterna än dokumentation. Verksamheterna önskar en definition kring vad vi menar med jämlik vård. Det finns skillnader i vad vi menar med detta.

Det finns även önskemål om tydligare praktiska riktlinjer för den palliativa vården. Det görs ett bra jobb kring utbildning och kompetensöverföring som behöver fortsätta. Akuten har signalerat att det är vanligare att brytpunktsbedömda patienter kommer in till akuten än vad det borde vara.