Hur ska vårdens resurser fördelas

Barbro Krevers

Vi har att hushålla med resurserna. Det innebär att medvetet prioritera, ransonera och effektivisera. De är de verktyg vi har.
Riksdagens riktlinjer för prioriteringar gäller all offentligt finansierad sjukvård

Tre principer:

 
Människovärdesprincipen
Alla människor har lika värde oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället
Behovs- och solidaritetsprincipen
Mer av vårdens resurser ska ges till de mest behövande, med de svåraste sjukdomarna och den sämsta kvaliteten. Dvs vårdbehov, ”man har endast behov av det man har nytta av”
Kostnadseffektivitetsprincipen (är underordnad de två ovan)
I val av åtgärder bör en rimlig balans eftersträvas mellan kostnad och effekt, på hälsa och livskvalitet.
Hur omsätter man det konkret?
Nationell modell för öppna prioriteringar
En systematisk metod för att omsätta de etiska principerna och riktlinjer för prioriteringar
Erfarenheter hittills:
Positivt med genomlysning av verksamheterna och diskussion om prioritet.
Ger ökat sidledsansvar.
Bidrar till bättre politiska beslutsunderlag
Ett väl genomfört arbete tar tid, i alla led.
Stöd behövs under arbetet, både med process och fakta.
Man måste ha ett syfte med sin prioritering
Rangordning
Prioriteringsobjekt = hälsotillstånd + åtgärd