Brukardialogberedningar – förhållningssätt & etik

 

Förhållningssätt/etik och analys av intervjumaterial – vad ska vi tänka på?

Victoria Wibeck, Linköpings Universitet

IMG_1016

Fokusgruppsmetodik

Kvalitativ forskningsmetodik där gruppintervju används genom fast ämne och leds av moderator. Metodiken lämpar sig för:

o Utvärderingar

o Marknadsundersökningar

o Studier av nya / komplexa / svårförståeliga ämnen

o Deltagande studier / aktionsforskning

o Studier av värdepremisser och utgångspunkter

De är mest effektiva när:

o Det finns stora olikheter mellan de som gör studierna och de som sitter i gruppen

o När man vill undersöka mäniskors motiv, argument och värderingar

o När man vill generera en bred åsiktskarta

o När det finns behov av en vänlig och respektfull undersökningsmetod

Knäckfrågor:

o Hur styr man interaktionen så att alla kommer till tals?

o Hur aktiv vill man vara som samtalsledare?

o Hur skapar man ömsesidigt förtroende mellan de som utför och de som deltar i studie?

o Vilka etiska fallgropar kan finnas?

Konfidentialitet

Den bästa informationen brukar komma när man ställer frågan hur deltagarna vill sammanfatta diskussionen. Deltagarna drar ibland andra slutsatser än en själv. Samtalsforskningen nämner ”Story rounds”, där man kan trigga varandra till att bli mer och mer personliga. Det gäller att bryta när det bränns.

En strukturerad analys

Analysens mål är att lyfta förståelsen till en ny nivå, skildra verkligheten som den upplevs av andra, dra slutsatser med tydligt stöd i data. Hitta mönster och konstrastera olika data mot varandra. Lägg störst tonvikt vid de återkommande mönstren och inte det spännande som sticker ut. Notera att resultaten blir mycket mer levande med citat.

Grundande analys ger pluspoäng att läsa på innan man kör.

Horisontell analys: Ämnen som återkommer i alla ämnen återkommer.

Vertikal analys: Varje grupp diskuteras separat, likheter redovisas i slutdiskussionen.

Risken med en vertikal analys är att slutsatser framställs som mer representativt än vad det är. Det är lätt att felaktigt rationalisera utifrån t ex demografi eller annan målgrupp.

Tematisk analys

Klippa, måla och sortera, dvs, segmentera, koda och kategorisera. Att koda efter färgmarkering efter t ex bemötande, tillgänglighet eller vilka ämnen man undersöker i grundmaterialet gör processen mycket lättare.

Validitet

Maximera förutsättningarna för att människor ska komma till tals på sina egna villkor. Desto närmare man som ledare står ämnet ju större risk för att objektiviteten i studien rubbas. Man ska inte söka svar på kvantitativa frågor den här vägen. Man kan alltså inte generalisera. Istället pratar man om överförbarhet. Det går inte att uttala sig överhuvudtaget om representativiteten i urvalet.

Vi har i regionen ett problem i att vi inte alls får tag på unga män medan vi har väldigt lätt att få tag i gamla människor till beredningarna. Det ger en skevhet i resultaten,

Läs mer Morgan & Krueger, The focus group kit.

IMG_1017

Brukar dialog 2012

Slutsatser:

På rehab ville man inte ha barn och på barn ville man inte ha hjärnskador.

Likvärdig rehabiliterande insatser över hela livet, genom:

o Alla får en koordinator

o Kurator och samtalsstöd från start

o Förbättrad information om vikten av träning

o Skapande av samlad lättillgänglig information

Nuläget för allt detta har tagits upp på Bfb i höstas, se tidigare anteckningar.

Barnmedicin

Vad har hänt?

Rekryterat Team sluten och öppenvård – detta tog tid men fungerar väldigt bra!

Stort fokus på dagsjukvård

Pre/postoperativa bedömningar – detta är jätteviktigt!

Uppföljningar av ryggmärgsskador

Samverkan habiliteringen

Totalt flöde på 14 patienter samtidigt.

Barn ska vara så lite som möjligt på sjukhuset.

Utmaningar:

o Det tar tid att bryta stuprör.

o Lokaler är viktigt. Samlokalisering spelar roll.

o Att ha två skilda kliniker i Cosmic hjälper inte.

Kommande utvecklingsbehov

o Kompetensfördjupning

o Samverkan med vårdgrannar

o Samverkan med skolhälsovård

o Hantering av sjukvårdsregionens förväntningar

– regional medicinsk programgrupp

– intresse utomregionalt

Det som är bra med brukardialogerna är att de resulterar i tydliga uppdrag. När verksamheten kan ta emot dem så ger de ringar på vattnet.

IMG_1019

IMG_1018

Brukardialog 5

Ska ägna sig åt hud under året.

Brukardialog 4

Pratar hälsofrågor i socioekonomiskt utsatta områden

Brukardialog 3

Gränsövergripande vård

Brukardialog 2

Förlossningsskador – har inte kartlagts av politiker i Sverige innan.

Brukardialog 1

Depression och ångest hos unga vuxna