Kompetensförsörjning

  • Vårdbehovet är stort
  • Personalkostnaderna ökar
  • Fler väljer att bli hyrpersonal
  • Brist på vårdplatser

Processkartläggningar och standardiserade vårdförlopp är effektiva sätt att optimera verksamheten och höja kvaliteten. Kontinuerligt arbete med verksamhetsplanering och kompetenssammansättning är en förutsättning för framgång.

Antalet läkarbesök har säsongsvariationer men ligger stabilt över tid. Antalet slutenvårdstillfällen ligger också stabilt men antalet anställda ökar.