Styrning inom regionen

Mats Odell

Vi har en beställare – utförare modell. Det innebär att politiken bestämmer vad, tjänstemännen hur och vanligtvis var.

Huvudmannastyrning via RF

Vision, strategier, inriktning, övergripande riktlinjer

Fastställande av skattesats.

Fördelning mellan nämnderna

Regionstyrelsen

Policys, riktlinjer och ägardirektiv

Ekonomistyrning

Produktionsenheter men decentraliserat ansvar (organisation)

Brhovsstyrning och myndighetsutövning genom nämnderna.

Balanserat styrkort för att tydliggöra planeringen och strukturerar uppföljningen.

Styrkortet

 

Vision – Vart ska vi

Strategiska mål – vad ska vi fokusera på för att nå visionen

Framgångsfaktorer – Konkreta utvecklingsmål för att nå visionen

Nyckelindikatorer – målsatta mätvärden

Resultatmått – Resultatindikatorer

Vi ska nå detta genom fokus på samhälle, medborgare, process, medarbetare, ekonomi, var för sig.

Vi är det enda landstinget som har ett eget kapital att tala om och det enda som hållit en balans i ekonomin. Mats menar att det beror på arbetet med styrmodellen.

Mål och uppföljningsdokumentet innehåller alla mål.