Framtidens nära vård

Förutsättnignar:

 • Maximera patientnytta
 • Patientinvolvering
 • Digital utveckling
 • Samverkan externa parter
 • Styrning och ledning
 • Vårdflöden
 • Risk- och konsekvensanalys
 • samt Göran Stjernstedts utredning – Effektiv vård

Definition Nära vård – ska uppfylla minst en av:

 • Vanligt förekommande sjukdomar
 • Ofta förekommande insatser
 • Kräver samverkan mellan huvudmän
 • Nytta av att erbjuda nära

Har gjort två riskanalyser, haft en mängd möten med spelare och även träffat Göran Stjernstedt.
[Bild]
Den fråga som lyfts fram kring den ineffektiva kompetensförsörjningen är bl a specialistsjuksköterskeutbildningen som inte är matchad mot verksamhetens behov.

 • 2% (30 000 pers – 1800 i länet) är multisjuka äldre.
 • 6-10% är övriga äldre eller med större vårdbehov.

10% nyttjar 99% av vårddagarna.

1% står för 30% av sjukvårdskostnaderna. Slutenvården är den dyra vården.

[Bild]
Sv = Slutenvård
[Bild]
[Bild med förslag]
Vi har ett bra utgångsläge i Östergötland men det finns brister i samordningen och användningen av fasta vårdkontakter och SIP.
Förslag:

 1. Utökat LAH med utökat uppdrag. Kommer medföra en merkostnad men innebär även an avlastning av vårdcentralerna.
 2. Utveckla utredningsenheterna
 3. Processenheter
 4. Fortsätta arbetet med alla punkter i förutsättningarna ovan.

Det är mycket större spridning på kvaliteten och tillgänglighet inom regionen än vad det är mellan län. Här finns potential.

Kontinuiteten är nyckeln för primärvården.