Hur man blir en bra politiker

När jag anmälde mitt intresse för att bli aktiv i politiken så hade jag samma frågor som jag därefter har hört om och om igen från nyengagerade:

 • Hur gör man verklig skillnad?
 • Hur blir man en bättre politiker än snittet?
 • Hur ter sig ‘makten’?

Ingen inom politiken som jag har pratat med har någonsin gett meningsfulla svar. Varesig det är av konkurrensskäl eller okunskap är det skrämmande i sig. Mina är enkla:

 1. Öka din personliga effektivitet. Ska du hantera ett heltidsjobb, ibland över halvtidsengagemang i politiken, en relation, kanske barn och utöver det infria andra mål och drömmar i ditt liv har du inte råd att kasta bort någon minut.
 2. Förstå hur du påverkar andra.
 3. Lär dig sakfrågorna. Bättre än någon annan.
 4. Stå för dina drömmar.
 5. Förstå maktens principer.
 6. Lär dig skriva debattartiklar. Det kräver universitetskurser, finns på distans.
 7. Lär dig skriva tal. Det är absolut inte samma sak. Även för det finns det kurser.

Jag kommer fylla den här sidan med de saker som har lett mig till mina slutsater, högt som lågt, kurser, böcker, youtube-länkar. En del av inläggen kommer vara ren inspiration och inget annat. Välkomna!

Annonser

Är hushållens skulder ett hot mot Sveriges ekonomi?

Henrik Bracoiner
Chefsekonom på finansinspektionen
VI har bromsat in lite så att inkomsterna ökar med 4-5% per år medans bostädernas priser ökar med 7% per år.

img_4742
Bra inkomstutveckling, skjunkande räntor och inflyttning till universitetsorterna men också stora förändringar i skattesystemet som premierar lånande och bostadsågande, har drivit på priserna.

img_4743
På tjugofem år har skuldkvoten fördubblats jämfört med inkomsten. Det oförklarade i bilden är vad man kan misstänka är spekulation. I Danmark vad den oförklarade delen 91% när krisen kom. 

img_4747
Konsumtionen går ner kraftigt vid en kris. Det är risken för Sverige. Ett ytterligare förslag som står på dagsordningen är att införa ett skuldkvotstak för att ytterligare minska riskbilden för ekonomin. Det dröjer för att utvärdera effekterna av bolånetaket.

img_4748
Finansinspektionen har en begränsad verktygslåda. De kan inte ändra skattesystemet, räntorna, hyresmarknaden eller byggand, utan har enbart de här verktygen att jobba med.

img_4744img_4745

Human Age

Per Johansson

Vd Experis

Fyra trender :

 • Individens val
 • Kunders specialisering
 • Teknologi
 • Demografi

img_4734
Det är inte tillgången på kapital som är det stora problemet utan kompetensförsörjningen. Per menar att högutbildade idag kan jobba globalt på distans. Jag håller inte med utifrån mina erfarenheter av outsourcing… …men, men.

39% av företagarna menar att de inte hittar rätt kompetens. Globlalt är det samma siffiror.

Vi har allt färre i arbetsför ålder. Utbildningsinstituten hänger inte med.

Lösningarna som presenteras är en lång lista med gamla uppslag men det nya är fokusen på ”teachable fit”. 
img_4749

Alice Teodurescu

img_4729

Kvinnor dominerar idag all högre utbildning. Invandrare är överrepresenterade på juristutbildningen idag. För tio år sedan försökte Uppsala kvotera in dem. På lång sikt kommer kvoteringsdiskussionen leda fel när den stora samhällsrörelsen går mot jämställdhet. 

När man grupperar och säker representanter för grupper stärker man identitetspolitiken. 

Kvoteringslagen i Norge medförde fler uppdrag till de kvinnor som redan var i systemet.  

Det är bättre att utvecklingen får ta tid än att vi påverkar äganderätten på det här sättet. 

En individ är inte sitt kön. Problemet är snarare att man inte söker erfarenheter.

Intressant att det ska kvoteras till privata bolag och inte till LO:s styrelse.

Jan Broman

Rossmore advisors, Investment banking erfarenhet, styreslseproffs, ordf Swedbank Robur Fonder, sitter i 13 börsbolagsvalberedningar

Valberedningen är nyckeln för styrningen av bolagen så Robur ser detta som en framgångsfaktor i att skapa avkastning i sina placeringar. 

img_4727
Valberedningens arbete bör utgå ifrån vilka utmaningar och möjligheter som företaget står inför. Det finns en poäng i att skilja mellan styrelsen och valberedningen. Annars blir rekryteringen sned. En kravprofil får inte vara snäv. De som ska ner och gräva i syltburken är olämpliga. De måste vara generalister. Ska man söka utanför Sverige så måste man ta in specialiserade konsulter för att hitta kandidater. 

Ersättnignar ledamot:ordf. 1:3. Ersättning för utskottsarbete bör utgå.

Problemet är inte höga arvoden i stora bolag. Det går att diskutera givetvis men det stora problemet är de låga arvodena i små och medelstora bolagen som ofta har väldigt låga arvoden och ger utväxling därefter.

Trenderna är att riskerna har ökat och att uppdragen tar mer tid.

Förtroende för ägarstyrning ger en effektiv kapitalmarknad. Ägaren har ansvar för transparensen.

Arne Karlsson

Kollegiet för bolagsstyrning, tidigare Vd Ratos

img_4731

Supervisory board gör att all makt hamnar hos företagsledningen. Det är en del i förklaringen till Volkswagenskandalen. I de anglosaxiska länderna finns det ofta mycket splittrade ägarbilder. På riktigt stora amerikanska bolag så finns exempel på bolagsstämmor på 12 personer utan någon fysisk ägare närvarande. Inte ovanligt med Vd och styreslseordförande i samma person.
img_4726
I de nordiska länderna har vi en mycket mer samlad ägarbild vilket ger oss vår modell. Vi har internationellt sett ett utomordentligt starkt minoritetsskydd. Bryssel hotar modellen men intresset har ökat markant efter framväxten av större amerikanska bolag med tydlig ägarbild. 

Det är extremt sällan som ägarna är tydliga med vad som förväntas. Det är utifrån ägardirektivtet som man ska rekrytera styrelsen. Idealbilden är 4-7 personer. Större styrelse leder till att man kan gömma sig vid större ställningstaganden, hämmar diskussioner och blir tidsödande och kostnadsineffektivt. Det man söker är specialiserade generalister. Skapa arbetsteam – undvik likriktning. Se till att det finns möjlighet att avsätta tid. Det är inte en fritidssysselsättning. Diskutera vilka som kan tillföra eller drar energi.

Det är individer som är det viktiga. 
Värdeskapande styrelsearbete

Kontrollfunktionen

 – kan rädda värden

 – kan ge input till verksamhetsutveckling

Dynamisk motor

 – strategiutveckling

 – impluser / ideer

 – benchmark/best practise

 – långsiktighet

Per Westberg

Fd riksdagens talman, styrelseakademins ordförandeimg_4725
SCA, Utrikesministerns lägenhet i kommunal bygger på att moralen och värderingarna i samhället har förändrats. Det här går igen från tidigare skandaler. Mycket förändras över tid. 

Utvecklingen inom svensk bolagsstyrning är mot en högre ‘dödlighet’ hos styrelserna med följden att de interna utvärderingarna får högre vikt och frekvens. När det blir misstag så får det konsekvenser och det rensas rent.

Det är samma typ av förakt att säga att vita amerikanska män inte borde få rösta som att säga att kunderna har fel. Bryr man sig inte om sina kunder eller väljare så kommer man ingen vart.

Det finns hela tiden nya förändringar man inte tagit med i beräkningen. Det gäller att vara på alerten. Utan spaning i vad som saknas eller behöver kompletteras så gräver man gravar. Det gäller framför allt i teknikutvecklingen.

Ex – Musikindustrin som gick om stålindustrin i storlek och Storytel som köper upp förlag för att få rättigheterna.